[1]
Zekan, B. 2019. Emerging Scholar Profile- Dr. Bozana Zekan. e-Review of Tourism Research. 16, 5 (Jun. 2019).