Zhang, Carol. 2019. “Emerging Scholar Profile- Dr. Carol X. Zhang”. E-Review of Tourism Research 16 (6). https://ertr-ojs-tamu.tdl.org/ertr/article/view/438.