Shin, Seunghun, and Zheng Xiang. 2019. “Social Media-Induced Tourism: A Conceptual Framework”. E-Review of Tourism Research 17 (4). https://ertr-ojs-tamu.tdl.org/ertr/article/view/542.