Zekan, B. “Emerging Scholar Profile- Dr. Bozana Zekan”. E-Review of Tourism Research, vol. 16, no. 5, June 2019, https://ertr-ojs-tamu.tdl.org/ertr/article/view/401.