Zekan, Bozana. “Emerging Scholar Profile- Dr. Bozana Zekan”. e-Review of Tourism Research 16, no. 5 (June 1, 2019). Accessed February 22, 2024. https://ertr-ojs-tamu.tdl.org/ertr/article/view/401.